Website Disclaimer + Privacy (conform GDPR)

Deze website is eigendom van RPP BVBA
Adres maatschappelijk zetel: Oosterring 25, 3600 Genk
Telefoon: 089/615 600
E-mail: info@ropak.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0811.329.873

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan RPP BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

RPP BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
RPP BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
RPP BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
RPP BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasseltbevoegd.

Privacybeleid

RPP BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@ropak.be.

Verwerkingsdoeleinden
RPP BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de RPP BVBA groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met RPP BVBA verbonden zijn;
RPP BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ropak.be.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics [alleen voor google analytics gebruikers]

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen.  Het plaatsen van het order sluit voor de Opdrachtgever het aannemen van de algemene verkoopsvoorwaarden van de Leverancier in, en sluit in alle geval de aankoop- en verkoopsvoorwaarden van de Opdrachtgever uit.

Art. 1 – Opdrachtgever is wie het order geplaatst heeft, Leverancier is wie aanvaard heeft het order uit te voeren.

Art. 2 – Het bezorgen aan een leverancier van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden, …) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Art. 3 – Onze verkoopprijzen zijn indicatief. Zij kunnen automatisch door eenvoudig bericht van onzentwege, herzien worden, onder andere in volgende gevallen: verhoging van grondstofprijzen; verhoging van lonen; wisselkoersverandering ten gevolge van een herwaardering van een valuta waarin onze ingevoerde grondstoffen gequoteerd worden; verhoging van energieprijzen; vervanging van ontbrekende grondstoffen door andere; wijziging van aankoopbronnen om redenen onafhankelijk van onze wil. Deze opsomming is niet beperkend. Voor verkoopprijzen uitgedrukt in vreemde valuta geldt de wisselkoers van de dag van onze aanbieding; elke latere wijziging van deze koers kan een aanpassing van vermelde prijzen teweeg brengen.

Art. 4 – Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van het order tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.

Art. 5 – Elke persoon of firma die een bestelling doet met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard, behalve in die gevallen waarin de derde de bestelbon heeft medeondertekend.

REPRODUCTIERECHTEN

Art. 6 – De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.

LEVERINGSTERMIJN

Art. 7 – De door de leverancier opgegeven levertermijnen zijn enkel indicatief en laattijdige levering ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen om de goederen af te nemen en te betalen overeenkomstig de gemaakte offerte.

Art. 8 – Wanneer de leverancier uitzonderlijk toch akkoord gaat met een specifieke schriftelijk bedongen termijn, dan begint deze eerst te lopen vanaf de werkdag die op de definitieve en schriftelijke aanvaarding van de offerte én van de afgifte van de nodige elementen (gegevens, ontwerpen, etc.) die nodig zijn om de productie aan te vatten, volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, in gebreke is gebleven.

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is.

AFWIJKINGEN

Art. 9 – Daar de leverancier zich te houden heeft aan de algemene voorwaarden van de papiernijverheid zijn deze eveneens van toepassing t.o.v. de opdrachtgever. Deze voorschriften voorzien de volgende te aanvaarden afwijkingen: a) het leveren tot 10% minder of meer van de bestelde hoeveelheid naarmate de grootte van de bestelling b) een speling van 8% minder of meer van de mikrometrische opgelegde dikte van het papier of karton; c) een speling tot 10% minder of meer van het metriek gewicht naargelang de aard van het papier of karton; d) een afwijking van de afmetingen van de bruto-vellen van papier of karton, evenals de breedte van de bobijnen van 5 mm minder of meer; e) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming o.m. van voor- tot keerzijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van eenzelfde fabrikatie. De werkelijk geleverde hoeveelheden zullen worden aangerekend.

Art. 10 – Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. moeten bij de prijsaanvraag door de opdrachtgever opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, alsmede de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

Art. 11 – Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Klachten tegen onze facturen dienen eveneens uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst dezer gedaan te worden. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren.

Art. 12 – De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren.  De leverancier kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor (directe en indirecte) gevolgschade.

MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER – RISICO

Art. 13 – De levering geschiedt in het bedrijf van de leverancier. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever.

Art. 14 – Alle goederen (papier, films, informatiedragers, enz.) toevertrouwd door de opdrachtgever en die in het bedrijf van de leverancier staan, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgever bestemd zijn. De bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

BETALING – BEVOEGDHEID

Art. 15 – Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot (tot 100% van het bedrag) te betalen.

Art. 16 – Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 2% met een minimum van 10%.

Art. 17 – De eerste aanmaning tot betaling wordt kosteloos aan de Opdrachtgever bezorgd.  Bij de tweede aanmaning, die ten vroegste 15 dagen na de eerste aanmaning wordt gestuurd, zal een administratiekost van 10 euro worden aangerekend .

Art. 18 – Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald worden binnen de 14 dagen na verzending van een derde, aangetekende, aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel vastgesteld op 15% van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van 50 EUR.

Art 19 – Elke niet betaling van een factuur op vervaldag geeft de leverancier het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in dit artikel omschreven voorschotten betaald heeft.

Art. 20 – In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.

Art. 21 – Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele vergoeding van 25 %.

Art. 22 – De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

Art. 23 – Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.